PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Salon Perfect Face na stránkách www.perfectface.cz
IČO 41709292 sídlo Šmilovského 2, Praha 2 zpracovává osobní údaje poskytnuté
Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za
účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a
nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle
zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení
1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Salon
Perfect Face, IČO 41709292, se sídlem Šmilovského 2, Praha 2 (dále jen „Správce“);
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: [email protected], tel.: 725156006;
3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo
právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které
správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické
objednávky v internetovém obchodě www.perfectface.cz;
2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro
plnění Kupní smlouvy;
3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k
nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle
zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude
docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
1. Za účelem registrace na webové stránce www.perfectface.cz podle paragrafu 13
odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail,
telefonní číslo);
3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
kupujícím a Správcem;
4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy.
Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od
ukončení smluvního vztahu;
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce.
Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní
smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
Subdodavateli správce jsou:
-Zásilkovna (doručovací služba);

-Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího
Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:
1. Na přístup ke svým osobním údajům;
2. Na opravu osobních údajů;
3. Na vymazání osobních údajů;
4. Vznést námitku proti zpracování;
5. Na přenositelnost údajů;
6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-
mailové adrese: [email protected];
7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že
došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření
nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů,
zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a
pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení
1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.perfectface.cz
potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
v celém rozsahu přijímá;
2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je
povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 24.2.2021